Pomoc socjalna

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne


Wyprawka szkolna 2017 r. - dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.


Zasiłek szkolny

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty

( Dz.U.z 2004r . nr256 poz.2572 z późniejszymi zmianami )

oraz uchwała nrLVII/3378/06 z dnia 19 października 2006 r. Rady Miejskiej Wrocławia

1. Zasiłek szkolny może być przyznawany w przypadku:

- śmierci rodzica lub prawnego opiekuna

- klęski żywiołowej

- wydatków związanych z długotrwałą chorobą ( ucznia, czy w rodzinie)

- innych, szczególnych okolicznościach

2. Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie

następujące kryteria:

- mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wrocław

- w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

3. Wniosek należy złożyć w szkole do której uczęszcza uczeń

w terminie do dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności.


Pomoc charytatywna ,, Dar Serca”

O pomoc z funduszu ,, Dar Serca” może ubiegać się każdy uczeń ZSG znajdujący się

w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej ( bezrobocie, rodziny, wielodzietne, zdarzenia losowe, niskie dochody)

Osoby ubiegające się o pomoc powinny złożyć do pedagoga podanie potwierdzające

opisaną sytuację rodzinną i mataterialną ( z załącznikami).

Podanie powinno być zaopiniowane przez wychowawcę.

Pomoc ma charakter pomocy jednorazowej i może być przeznaczona np. na :

- obiady

- bilet do szkoły

- zakup leków

- inne.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X